in ,

Az államalapító öröksége – István, a legnagyobb magyar államférfiú

I. (Szent) István rakta le hazánk egyházszervezetének és politikai-jogi kereteinek tartóoszlopait. Gali Máté történész írása.

Gali Máté írása a Mandiner hetilapban.

Az Árpádok vérségi-nemzetségi viszonyok mentén létrejött törzsi állama helyett Szent István új típusú, frank és német mintákon alapuló, de nem azokat másoló államot hozott létre. Első királyunkat minden bizonnyal a feleségével, Gizella bajor hercegnővel az udvarába érkező német előkelők győzték meg arról, hogy helyezze országa irányítását területi alapokra, szakítson az addigi gyakorlattal, miszerint a fejedelmi család tagjai osztoztak a fennhatóságuk alatt lévő területeken – mint például a somogyi és más dél-dunántúli vidékek felett a hatalmat gyakorló Koppány vezér, aki Istvánnal Géza nagyfejedelem révén állt rokonságban –, és a neki engedelmeskedő területeken egységes elvek mentén alakítson vármegyéket.

A vármegye mint intézmény tehát egyidős a magyar államisággal. A frank grófságokra emlékeztető első vármegyék az István közvetlen uralma alatt álló dunántúli és nyugat-felvidéki régiókban létesültek, és úgy jöttek létre újak, ahogyan az országépítés során a király fokozatosan maga alá gyűrte az olyan nagy hatalmú, tőle nem függő törzsfők törzsi államait, mint a fentebb említett Koppány, a Maros vidéki Ajtony vezér vagy éppen az erdélyi Prokuj gyula, aki ráadásul István anyjának volt a testvére. A vármegyeszervezés István idejében kezdődött, és jóformán az egész Árpád-kort átfogta, hiszen voltak olyan vármegyéink is, amelyek a 13–14. században születtek. A források alapján a történészeink több-kevesebb fenntartással tíz vármegye István kori létét tudják kimutatni: Csanád, Doboka, Fejér, Győr, Hont, Kolon (a későbbi Somogy és Zala), Nyitra, Veszprém és Visegrád. A vármegyék pontos száma jelenlegi ismereteink alapján megállapíthatatlan, annyi bizonyos, hogy az említett tíznél több, illetve a 12. századi krónikákban előforduló hetvennél kevesebb lehetett.

A vármegyeszervezés István idejében kezdődött, és jóformán az egész Árpád-kort átfogta”

Az államszervezet e fontos középszintű egységei élére több helyütt is István megbízható német hívei kerültek, akik semmiféle vérségi kapcsolatban nem álltak a magyar nemzetségek és nagycsaládok vezetőivel és tagjaival, ami a királyhűségüket illetően erős biztosítékot jelentett. Ők lettek a király által kinevezett és leváltható megyés ispánok, akik a vármegye csúcsán az uralkodói hatalmat testesítették meg. Fő feladatuk a királyi jövedelmek – adók, vámok, vásári illetékek – behajtása volt, aminek fejében megtarthatták egy részüket. Az igazság­szolgáltatás terén is szerephez jutottak, hiszen az egész vármegyére kiterjedő bírói jogkörrel rendelkeztek, s az általuk kiszabott ítéletek végrehajtásához igénybe vehették a nekik beosztott katonaságot. Az ispán irányítása alatt álló katonaság nemcsak a belső rend fenntartására volt bevethető, háború esetén a vezetésével hadba is vonult.

A világi igazgatás kiépülésével szoros kölcsön­hatásban folyt a latin rítusú katolikus egyházi szervezet megteremtése is. Számos vidéken a vármegyék megalapítása biztosan megelőzte az egyház­megyékét, és utóbbiak is olyan ütemben jöttek létre, ahogyan István kiterjesztette uralmát az újabb és újabb országrészek felett. Az első magyarországi egyházmegye minden kétséget kizáróan a veszprémi püspökség volt. Az államalapítóhoz köthető második egyházmegye a győri lett, aztán az érseki székhellyé váló esztergomi, majd az erdélyi – első központja Dobokavár lehetett, a székhely a 11. században került át Gyulafehérvárra –, a hamarosan rangemelés révén szintén érsekséggé váló kalocsai, majd a pécsi, az egri, végül pedig a csanádi. Ezt a nyolc püspökséget tekinti napjaink magyar középkorkutatása Szent István-i alapításúnak. A közvélekedés két egyházmegyét, a vácit és a biharit is az ő nevével társítja, ám ezt a források nem támasztják alá. Az egyházmegyékkel egyidejűleg haladt az egyházszervezet alsóbb szintjeinek, a falusi plébániáknak a felállítása – ismeretes, hogy István törvényei értelmében minden tíz falu volt köteles egy templomot építeni –, továbbá szerényebb mértékben a középső szint, tehát a káptalanok és az esperességek létesítése. Mindezeken felül Pécsváradon, illetve Bakonybélen bencés kolostor szerveződött, Veszprémvölgyben és Oroszlámoson pedig keleti rítusú monostorok kezdték meg a működésüket.

Szent István a fiához címzett Intelmeiben fogalmazta meg, hogy a „királyi palotában a hit után az egyház foglalja el a második helyet”. Pontosan tisztában volt ugyanis azzal, hogy népünk megmaradása szempontjából alapvető fontosságú a betagozódásunk a keresztény Európába. Ami voltaképpen 1000 tájékán született meg, hiszen a skandináv népek, a csehek, a lengyelek, az oroszok, illetve a magyarok csaknem egy időben formálódtak barbár népekből keresztény mintájú országokká. Pogányok csupán a Baltikum egyes szláv és balti törzsei, illetve a besenyők maradtak, ám ezek a népcsoportok, leszámítva az államukat a 13. században megalapító litvánokat, később vagy kipusztultak, vagy idegen uralom alá kerültek, és ezzel eltűntek a történelem színpadjáról.

A pogánysággal való szakítás egyértelmű jelének tekinthető, hogy amikor István királlyá koronáztatta magát az uralkodói székvárosában, Esztergomban, attól fogva keresztény legitimáció alapján Isten kegyelméből, azaz Dei gratia eredeztette a hatalmát. Az általa kibocsátott törvénykönyv előszavában is leszögezte, hogy „Isten akaratából” igazgatja az országát, „a régi és új császárok példáját követve”. Ez utóbbi szellemében rendelkezett a magántulajdon védelméről, a keresztény vallás megtartásáról, rögzítette a keresztény hitélet alapvetéseinek – vasárnapi templomba járás, böjt, gyónás stb. – teljesülését, pénzt veretett, királyi tanácsot alakított, okleveleket bocsáttatott ki. Mindezek nem sokban tértek el a korszak más keresztény uralkodói által követett gyakorlatoktól, habár a törvénykönyve előszava is kiemelte, hogy „minden nép a saját törvényei szerint él”.

Szent István törvénykönyve kiemelte, hogy »minden nép a saját törvényei szerint él«

A szívós országépítő munkára, amely szükség­szerűen együtt járt a belső ellenségekkel való leszámolással, többek között azért nyílt lehetősége Istvánnak, mert okos külpolitikája révén a római pápával, valamint Európa két másik legmeghatározóbb erőközpontjával, a Bizánci Birodalommal és a Német-római Császársággal is jó viszonyt ápolt. Ennek jegyében az 1002 és 1018 között megszakításokkal zajló német–lengyel háborúban a németek oldalára állt, 1015-ben pedig a bizánciaknak nyújtott fegyveres segítséget a bolgárokkal vívott háborújukban, ami 1018-ban az első dunai bolgár birodalom bukásával végződött. Nem volt egyetlen más középkori magyar uralkodó sem, akinek a mindenkori nagyhatalmakkal három évtizedes békés kapcsolatot sikerült fenntartania. Az 1000 és 1001 fordulóján történt királlyá koronázása után csak 1030-ban viselt hadat a németekkel szemben, amikor II. Konrád német-római császár határincidensekre hivatkozva támadást indított Magyarország ellen. A felperzselt föld taktikáját alkalmazó magyarok azonban kiéheztették a seregét, aztán pedig egészen Bécsig üldözték.

Szent István 1038. augusztus 15-én hunyt el. Műve, a nyugati típusú keresztény államiság, amelynek keretei között létezve a magyarság napjainkig fennmaradt a Kárpátok koszorújában, a majdani pogánylázadások és trónharcok ellenére is hatékonyan működött, és életképesnek bizonyult, mivel a vármegyerendszer, valamint az egyházszervezet a későbbiek során is eredményesen fejlődött tovább. Az uralkodó halálát követő néhány zavaros évtized viszályaiból a központi hatalom megerősödve került ki, hiszen I. (Szent) László királyunk, majd pedig Könyves Kálmán korában már hódításokra is képes volt. A fentebbiek fényében igaza volt kiváló történészünknek, Engel Pálnak, aki egy írásában ekként fogalmazott: „Szent István államférfiúi működése, ha jobban belegondolunk, arra tanítja mai utódait, amire most is a legnagyobb szükség van: helyzetfelismerésre, pragmatikus gondolkodásra és észszerű döntésekre. Arra, hogy a magyarságnak boldogulása érdekében mindenkor alkalmazkodnia kell szűkebb és tágabb környezetéhez; arra is, hogy ehhez meg kell keresnie a legcélszerűbb lépéseket; és leginkább talán arra, hogy amikor eljön az ideje, tudni kell szakítani, keményen és határozottan, mint ő tette, olyan értékekkel és eszmékkel, amelyek fölött eljárt az idő.”

 

 

(mandiner.hu)

 

 

LEGYÉL NAPRAKÉSZ!

Támogasd munkánkat egy lájkkal! Köszönjük!

 

Szent Istvánhoz hasonlítja saját magát egy olyan főpolgármester, aki ateista, és szétverte Budapestet

Vége! Lemond a közpénzen taxizós DK-s alpolgármester! Nemes László alpolgármester elbukott