Adatkezelési Tájékoztató

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a www.mindenszo.hu honlapot látogatókat, hírlevélre feliratkozókat
(a továbbiakban: Érintett, Felhasználó vagy Ön) az általa kezelt személyes adatokról, valamint az érintett jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen, a tevékenysége keretében végzett adatkezelésre vonatkozó jogi közlemény tartalmát.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) módosítására. A Tájékoztató mindenkori hatályos változata a Weboldalon kerül közzétételre.  Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan és biztonságosan kezeli és a jogi és technikai lehetőségek változásával elvégzi a szükséges fejlesztéseket, módosításokat.

A Felhasználó a Weboldal használatával egyidejűleg elfogadja a Tájékoztatóban foglaltakat, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.
A hozzájárulást az Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az Adatkezelő a Tájékoztató megismerését elektronikus hozzáférés biztosításával teszi lehetővé.

 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
 • „érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
 •  „személyes adat”: az érintettre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy képmása, testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; A természetes személyek továbbá összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, valamint egyéb azonosítókkal.
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon az alkalmazott eljárástól függetlenül – így automatizált vagy papír alapon – végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, betekintés, felhasználása, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozás, törlése és megsemmisítése;
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;
 • álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 • „adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 •  „felhasználó”: a fogyasztó státuszú adatközlő személy, aki megrendelést ad le a Weboldalon elérhető szolgáltatások vonatkozásában, ezáltal akinek a személyes adatát az Adatkezelő gyűjti és kezeli; illetve a Honlap látogatója.
 • „hozzájárulás”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, illetve közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • „honlap/weboldal”: www.mindenszo.hu
 1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Megnevezése: Gerendás László

Székhely és levelezési cím: 2500 Esztergom, Jókai Mór utca 53.

Elektronikus levélcím: mindenszo.hu(kukac)gmail.com

Adatkezelési Tájékoztató linkje: www.mindenszo.hu/adatvedelem

 • AZ ADATKEZLÉSRE VONATKOZÓ ALAPELVEK

Az Adatkezelő a személyes adatok felvételét, kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon végzi. Az Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjt és kezel.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, mértékét és időtartamát tekintve is a szükségesre korlátozódnak.

Amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése.

 1. A HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI
 • A kezelt személyes adatok köre: azonosítószám, a látogatás dátuma és időpontja, a felhasználó számítógépének látogatáskori IP címe, a Felhasználó által használt böngésző típusa, nyelve.
 • Az adatkezelés céljai: a honlap használata, a honlap látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása.
 • Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján; az Elker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.
 • A Felhasználók köre: a Weboldalra látogatók.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a honlap megtekintésétől számított 60 nap.
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: Adatkezelő.

Külső szolgáltatók adatkezelése:

A Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik. A mérési adatok kezeléséről a www.google-analytics.com címen tud tájékozódni.

 1. HÍRLEVÉL

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít hírlevélre történő feliratkozásra a Weboldalon. A Felhasználó ezáltal előzetesen és kifejezetten – jelen Tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva – hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő egyes, leginkább érdeklődésre számot tartó/legnézettebb bejegyzéseit (hírlevél) a megadott e-mail címére elküldje, az Adatkezelő a hírlevél küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. Az Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzeneteket.

Hírlevél esetében az Adatkezelő, mindaddig kezeli a Felhasználó hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig a Felhasználó a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél üzenet alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri – korlátozás és indokolási kötelezettség nélkül – a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén az Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A Felhasználó bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

 • A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, a feliratkozás időpontja, a feliratkozáskori IP cím.
 • Az adatkezelés célja: a Felhasználó azonosítása, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele, hírlevél küldése.
 • A Felhasználók köre: a hírlevélre feliratkozó valamennyi Felhasználó.
 • Az adatkezelés célja: bejegyzéseket tartalmazó elektronikus üzenetek küldése a Felhasználó részére.
 • Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Elkertv. 13/A.§-a és a Grt. § (5) bekezdése.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. A leiratkozásról, illetve a hírlevél címlistából való törlésről elektronikus úton tájékoztatja a Felhasználót.
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: Adatkezelő, jelen Tájékoztatóban megjelölt Adatfeldolgozók.

Tájékoztatjuk, hogy:

 • az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul;
 • ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, szükséges a személyes adatok megadása;
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.
 1. KÖZÖSSÉGI OLDALAK

A kezelt adatok köre: Facebook, Instagram, You Tube közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a Felhasználó nyilvános profilképe.

Az Érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált a közösségi oldalon és „kedvelte”, „követte” az Adatkezelő oldalát.

Az adatgyűjtés célja: a közösségi oldalakon, az Adatkezelő oldala egyes tartalmi elemeinek, tájékoztatásainak a megosztása, illetve „kedvelése”.

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az Érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. https://www.facebook.com/policy; https://www.instagram.com/about/legal/privacy.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 • FELHASZNÁLÓ ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT LEVELEZÉS

Amennyiben kérdése merül fel, a jelen Tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken, a „Kapcsolat” menüpont alatt található űrlap igénybevételével kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

Az Adatkezelő minden, hozzá beérkezett üzenetet a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben opcionálisan megadott egyéb személyes adatokkal együtt az utolsó levélváltást követően legfeljebb 90 nap elteltével töröl. Egyedi esetben az adatkezelés időtartama az igények érvényesítésére nyitva álló idő vége. Ennek jogalapja lehet az Adatkezelő jogos érdeke (indokolt esetben Adatkezelő elvégzi a szükséges érdekmérlegelési tesztet).

 • AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni.
Az Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 1. Tárhely-szolgáltató

Az Adatkezelő a Weboldalt külső szolgáltató szerverein keresztül üzemelteti.

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhely-szolgáltatás
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: Linode LLC

Székhely: 329 E. Jimmie Leeds Road, Suite A08205 Galloway. New Jersey, Amerikai Egyesült Államok

Szerverközpont: Linode Frankfurt DataCenter; Németország – Frankfurt

E-mail: support@linode.com

A Linode által alkalmazott adatbiztonsági követelményekről információ elérhető: https://www.linode.com/security  linken.

 1. Az adatok köre: a Felhasználó által megadott valamennyi személyes adat.
 2. A Felhasználók köre: a Weboldal látogatói.
 3. A tevékenység célja: a Weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése. /Tárhely-szolgáltatás/
 4. Az adatok törlésének határideje: az Adatkezelő és a Tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig; vagy a Felhasználónak a Tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart, mely igényt kizárólag az Adatkezelő foganatosíthat.
 5. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az Elkertv. 13/A. § (3) bekezdése alapján.
 6. Online marketing szolgáltatások

A.)

 1. Név: MailChimp, amely a The Rocket Science Group, LLC tulajdona

Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Web: https://mailchimp.com

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: online marketing, hírlevél kiküldése.
 2. Az adatok köre: név, e-mail cím, a feliratkozás időpontja, a feliratkozáskori IP cím.
 3. A Felhasználók köre: a Weboldalt használó- és a hírlevélre feliratkozó valamennyi Felhasználó.
 4. A tevékenység célja: a Weboldal látogatottságának növelése.
 5. Az adatok törlésének határideje: az Adatkezelő és az e pontban rögzített adatfeldolgozó közötti megállapodás megszűnéséig, vagy a Felhasználók a jelen adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart, mely igényt kizárólag az Adatkezelő foganatosíthat.
 6. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, illetve az Elkertv. 13/A. § (3) bekezdése.

B)

 1. Név: Amazon SES, amely az AWS Europe Amazon EU S.a.r.L tulajdona

Székhely: 23 r. du Puits Romain, 8070 Bertrange, Luxembourg

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: online marketing, hírlevél kiküldése.
 2. Az adatok köre: név, e-mail cím, a feliratkozás időpontja, a feliratkozáskori IP cím.
 3. A Felhasználók köre: a Weboldalt használó- és a hírlevélre feliratkozó valamennyi Felhasználó.
 4. A tevékenység célja: a Weboldal látogatottságának növelése.
 5. Az adatok törlésének határideje: az Adatkezelő és az e pontban rögzített adatfeldolgozó közötti megállapodás megszűnéséig; vagy a Felhasználók a jelen adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart, mely igényt kizárólag az Adatkezelő foganatosíthat.
 6. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, illetve az Elkertv. 13/A. § (3) bekezdése.

További információ az Adatfeldolgozó honlapján érhető el: https://aws.amazon.com/privacy/.

 1. Hirdetéskiszolgáló szolgáltatások
 2. Név: Google Inc. – Adwords/Adsense (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043)

Bővebb információ a szolgáltatásról sz alábbi linkeken érhetőek el: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu; https://privacy.google.com/intl/hu/how-ads-work.html

Google Adatvédelmi irányelvei:
http://www.google.com/privacy.html

 1. TECHNIKAI ADATOK, WEBANALITIKA, COOKIE-K KEZELÉSE
 1. A Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, különösen a látogatás dátuma és időpontja, a Felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, nyelve.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

 1. Külső szerverek segítik a Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését (Google Analytics, Facebook Analytics). Ezen webanalitikai mérések céljából a Weboldal külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat, melyek segítségével statisztikai információkat gyűjtünk a Weboldal használatáról. A Weboldal kapcsán a Google Analytics-ben nincsenek aktiválva a remarketing és a hirdetésjelentési funkciók, emellett alkalmazzuk a Google által ajánlott IP anonimizálást, amely az IP cím utolsó 8 számjegyét (IPv4 esetén), illetve 80 bitjét (IPv6 esetén) törli. A mérési adatok kezeléséről a szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást. Elérhetőségek: www.google.com/analytics/; https://analytics.facebook.com/.

A Google rendelkezik az Európai Unió és az Egyesült Államok Privacy Shield tanúsítványával, amely alapján a megfelelő szintű adatvédelem biztosított a Google általi Egyesült Államokba történő adattovábbítás során.

Amennyiben az Felhasználó nem szeretné, hogy a külső szolgáltatók a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérjék, telepíteni tudja böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

 1. Az Adatkezelő, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
  A következő cookie-t használja:
 • Biztonsági cookie; külső szerverek segítik a Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását, hirdetések megjelenítését (Google Analytics, Google Adsense).
 • Átmeneti (session) cookie: a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni;
 • Állandó (persistent) cookie: ezek hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Ezeknek a cookiek-nak egy része arra szolgál, hogy a Szolgáltató Weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói megfelelően tudjanak működni. Míg más cookie-k a jobb felhasználói élmény érdekében kerültek elhelyezésre.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség”, vagy „Beállítások” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Felhasználó saját böngészőjében hogyan tudja letiltani a cookie-kat, hogyan fogadhat el új cookie-kat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

 1. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, a Weboldal technikai fejlesztése, az Felhasználó jogainak védelme. A statisztikai összesítés az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ezáltal nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címet kizárólag ő használja. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek nem adja át, adattovábbítás nem történik.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására. Az Adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást.

 1. A FELHASZNÁLÓ JOGAI
 2. A hozzáférés joga

Felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 1. A helyesbítéshez való jog

Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a Felhasználóra vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 1. A törléshez való jog

Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a hozzájárulása alapján kezelt személyes adatokat a Rendeletben meghatározott feltételek esetén.

 1. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Felhasználó kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Felhasználó kérheti, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén.

 1. Az adathordozhatósághoz való jog 

Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 1. A tiltakozáshoz való jog 

Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is.

 1. Hozzájárulás visszavonása

Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Tájékoztatás kérése

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan.

Intézkedési határidő

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatja a Felhasználót a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 30 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja a Felhasználót.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be a XIII. pontban meghatározott felügyeleti hatóságnál vagy élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 • A FELHASZNÁLÓ TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül világosan és közérthetően tájékoztatja a Felhasználót az adatvédelmi incidensről, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a Felhasználó(k) jogaira és szabadságaira nézve.

Az Adatkezelő a GDPR 34. cikk (3) bekezdésében foglalt esetek valamelyikének teljesülése esetén nem köteles tájékoztatni a Felhasználókat.

 • JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
 1. A Felhasználó a személyes adatainak kezelésére vonatkozó észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat az alábbi módon:

– postai úton a 2500 Esztergom, Jókai Mór utca 53. címen,

– e-mail útján az mindenszo.hu(kukac)gmail.com e-mail címen.

Készséggel segítjük a kérdései megválaszolásával.

 1. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

 1. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 2. Amennyiben a Felhasználó a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
 • EGYÉB RENDELKEZÉSEK
 1. Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
 2. A jelen Weboldalról más Internetes oldalakra való csatlakozás lehetősége kizárólag az Ön kényelmét szolgálja. Az Adatkezelőnek ezen további kapcsolódó Internetes oldalakat teljességükben áttekinteni nem áll módjában, azokat ellenőrizni nem tudja, így az oldalakért vagy azok tartalmáért felelősséget nem vállal. Ebből következően az ilyen oldalak üzemeltetése, illetve a rajtuk fellelhető információk közlése, szoftver, bármely termék vagy más anyag hozzáférhetősége nem a jelen Weboldalt működtető Társaság jóváhagyásával történik, így a jelen Weboldalt működtető Adatkezelő azok felhasználásáért, adatkezeléséért nem vállal felelősséget. A jelen Weboldalhoz kapcsolódó valamennyi más internetes oldalra való belépés az Ön kizárólagos felelősségére történik.

Adatkezelő kifejezetten kizárja a Weboldalhoz kapcsolódó egyéb internetes oldalak, illetve az ezeken az weboldalakon található anyagok és információk használatából származó bármely kárért eredő felelősséget.

A Weboldalon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek, facebook hozzászólások, like és gomb stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelhetik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha a Felhasználó rendelkezik felhasználói fiókkal és be van jelentkezve az oldalra.

 1. Az adatkezelő nyilatkozik, hogy a GDPR 37. cikk (1) bekezdésében foglalt esetek nem állnak fenn, így adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem került sor.
 2. Az Adatkezelő figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint a kialakult adatvédelmi hatósági gyakorlatnak megfelelően járjon el. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR);
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Elkertv.);
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.).

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020. július 21. napján lép hatályba.