Mindenszo.hu blog

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS

TARTALOMJEGYZÉK

 1. BEVEZETÉS

  1. Vonatkozó jogszabályok

  2. Fogalmak

 2. ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

 3. A MINDENSZO.HU BLOG ADATKEZELÉSE

  1. Az adatkezelési szabályzat célja

  2. Az adatkezelés tartalma, hatálya

  3. Az adatkezelés időtartama

  4. A személyes adatok törlése, változás bejelentése

  5. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

  6. Az Google  Analytics  alkalmazása

  7. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

  8. Hirdetéskiszolgáló szolgáltatások
   Google Inc. – Adwords/Adsense (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) 

  9. Webes push-értesítések

  10. Petíciók
 4. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 5. KÁRTÉRÍTÉS, SÉRELEMDÍJ, JOGORVOSLAT

I. BEVEZETÉS

A https://mindenszo.hu egy blog. Nem minősül sajtónak.

1. Vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) – aktualizálva a  https://net.jogtar.hu  oldalán

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).

 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).

2. Fogalmak

2011. évi CXII. (Infotv.) 3. § alapján:

Érintett

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Személyes adat

Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adat

 • a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat

 • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Bűnügyi személyes adat

A büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

Közérdekű adat

Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

Közérdekből nyilvános adat

A közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

Hozzájárulás

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés

Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás

Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés

Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatfelelős

Az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett.

Adatközlő

Az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi.

Adatállomány

Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Harmadik személy

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

EGT-állam

Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez

Harmadik ország

Minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

II. ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

Személyes adat akkor kezelhető (Infotv. 5. § (1)), ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges (Infotv. 6. § (3))., kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. (Infotv. 4. § (1)).

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig (Infotv. 4. § (2)).

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az adatok harmadik személy részére nem adhatók ki. Az Adatkezelő a birtokában levő személyes adatokat tovább nem dolgozza fel, ezért adatfeldolgozásra megbízást nem ad.

Az érintettet (Infotv. 20. § (2)). – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes

 • pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek

 • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor (Infotv. 8. §).

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Amennyiben bármilyen észrevétele, javaslata van az Adatkezelési Nyilatkozattal vagy a mindenszo.hu adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a Kapcsolat linkre kattintva.

 

6. Google Analytics alkalmazása

A Minden Szó honlapja a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik a felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. E weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy

 • kiértékelje, hogyan használta a felhasználó a honlapot,
 • a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen,
 • a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

Google Analytics keretein belül a felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja.

8. Google Inc. – Adwords/Adsense
A Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, különösen a látogatás dátuma és időpontja, a Felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, nyelve.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

Bővebb információ a szolgáltatásról sz alábbi linkeken érhetőek el:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu
https://privacy.google.com/intl/hu/how-ads-work.html

Google Adatvédelmi irányelvei:
http://www.google.com/privacy.html

Külső szerverek segítik a Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését (Google Analytics, Facebook Analytics). Ezen webanalitikai mérések céljából a Weboldal külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat, melyek segítségével statisztikai információkat gyűjtünk a Weboldal használatáról. A Weboldal kapcsán a Google Analytics-ben nincsenek aktiválva a remarketing és a hirdetésjelentési funkciók, emellett alkalmazzuk a Google által ajánlott IP anonimizálást, amely az IP cím utolsó 8 számjegyét (IPv4 esetén), illetve 80 bitjét (IPv6 esetén) törli. A mérési adatok kezeléséről a szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást. Elérhetőségek: www.google.com/analytics/

A Google rendelkezik az Európai Unió és az Egyesült Államok Privacy Shield tanúsítványával, amely alapján a megfelelő szintű adatvédelem biztosított a Google általi Egyesült Államokba történő adattovábbítás során.

Amennyiben az Felhasználó nem szeretné, hogy a külső szolgáltatók a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérjék, telepíteni tudja böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

Az Adatkezelő, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A következő cookie-t használja:

Biztonsági cookie; külső szerverek segítik a Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását, hirdetések megjelenítését (Google Analytics, Google Adsense).
Átmeneti (session) cookie: a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni;
Állandó (persistent) cookie: ezek hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Ezeknek a cookiek-nak egy része arra szolgál, hogy a Szolgáltató Weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói megfelelően tudjanak működni. Míg más cookie-k a jobb felhasználói élmény érdekében kerültek elhelyezésre.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség”, vagy „Beállítások” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Felhasználó saját böngészőjében hogyan tudja letiltani a cookie-kat, hogyan fogadhat el új cookie-kat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

9. Webes push-értesítések:

Web push értesítéseken keresztül biztosítunk híreket és frissítéseket webhelyeinkről.
Ahhoz, hogy igénybe vehesse ezt az ingyenes szolgáltatást, amelyet a OneSignal (https://onesignal.com) push-szolgáltatónkkal működtetünk, először fel kell iratkoznia egy engedélyezési kérelemre kattintva, amelyet a böngészője és az eszköze vezérel, amikor meglátogatja a weboldalunkat.
A navigációs adatokat, amelyeket a szolgáltatás működtetése és az Ön számára releváns üzenetek küldése érdekében tárolhatunk és feldolgozhatunk, anonimizáljuk, és legfeljebb 90 napig tároljuk a OneSignal szerverein, és soha nem adjuk át harmadik félnek. Nem tárolunk semmilyen felismerhető adatot, sem IP-címet Önről vagy az Ön készülékéről a push-értesítési szolgáltatással kapcsolatban.
A webes push-értesítések fogadását bármikor leállíthatja a leiratkozással.
Itt találja, hogyan kezelheti web push előfizetését és törölheti a kapcsolódó adatokat.
(https://documentation.onesignal.com/docs/unsubscribe-links-email-subscriptions)

 

10. Petíciók

 

Az oldalon szerzett személyes adatokat a következő célokra használjuk fel:

 • A mindenszo.hu a feltöltött adatokat arra használja, hogy feliratkoztassa Önt egy-egy petícióra és azzal kapcsolatban további információkat küldhessünk a feliratkozóknak. A GDPR 6.1. cikkelyével összhangban a hozzájárulás alapja a beleegyezés, ez teszi lehetővé a mindenszo.hu számára, hogy a fenti célból jogszerűen kezelje az adatait. Tájékoztatjuk, hogy beleegyezését bármikor visszavonhatja.
 • A petíció, amit azzal a céllal hozott létre, hogy közzétegye és elküldje azoknak a címzetteknek, akikhez szól: a mindenszo.hu arra használja az Ön által az oldalon megadott adatait, hogy lehetővé tegye a kampány terjesztését, a barátokkal, családtagokkal és másokkal való megosztását. Ezenkívül a mindenszo.hu összefoglalót küldhet a kampányról, és további egyéb hírekről a címzetteknek. A GDPR 6.1. cikkelyével összhangban a hozzájárulás alapja a beleegyezés, ez teszi lehetővé a mindenszo.hu számára, hogy a fenti célból jogszerűen kezelje az adatait.
 • Informatikai támogatást nyújtunk bármilyen felmerülő probléma esetén, amit az oldalon tapasztal. A mindenszo.hu feldolgozza az Ön által az oldalon megadott adatokat annak érdekében, hogy informatikai támogatást nyújtson, amelyek megoldják a technikai problémákat, amelyeket oldalunk használata közben észlelhet. A GDPR 6.1. cikkelyével összhangban a hozzájárulás alapja a beleegyezés, ez teszi lehetővé a mindenszo.hu számára, hogy a fenti célból jogszerűen kezelje az adatait.

A 10. pontban említett célokra összegyűjtött személyes adatok addig maradnak rendszerünkben, amíg a mindenszo.hu petíciójára feliratkozva marad, ahonnan bármelyik értesítő (hírlevél) napi emailben leiratkozhat.